2018-03-14

Wykaz organów i jednostek

Organami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
w zakresie działu administracji rządowej „gospodarka” są:

 1. Prezes Głównego Urzędu Miar,
 2. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
 3. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Jednostkami podległymi Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie działu administracji rządowej „gospodarka” są:

 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
 2. Urząd Dozoru Technicznego,
 3. wydziały promocji handlu i inwestycji ambasad i konsulatów Rzeczpospolitej Polskiej
 4. wydziały/zespoły w stałych przedstawicielstwach Rzeczpospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą.

Jednostkami nadzorowanymi przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w zakresie działu administracji rządowej „gospodarka” są:

 1. Polskie Centrum Akredytacji,
 2. Instytuty badawcze.

Jednostki podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa:

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych, określa Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Przedsiębiorczości i Technologii lub przez niego nadzorowanych

 

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, polegające na wzmocnieniu roli ministra właściwego do spraw gospodarki w zarządzaniu BGK z uwagi na istotną rolę, jaką BGK pełni w realizacji programów wspierających rozwój gospodarczy.

Dodatkowo prezentujemy informacje o:

 1. Biurach Informacji Gospodarczej,
 2. Centrach Badawczo-Rozwojowych,
 3. Sprawozdaniach finansowych instytutów badawczych,
 4. Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się